Print

www.mgmudupi.ac.in

 

1. Dr. M. G. Vijaya
2. Dr. S. R. Shet
3. Dr. Srinivasa Rao
4. Dr. Sureshramana Mayya
5. Dr. U. A. Lavaraj
6. Mr. Arun Kumar B.
7. Mr. Bhaskara Acharya
8. Mr. Gurudeva U. B.
9. Mr. K. L. Siddaramanna
10. Mr. Laxminarayana Karanth
11. Mr. Ramesh Karla
12. Mrs. K. Kusuma Kamath
13. Mrs. Leelavathi
14. Mrs. Padmavathi Badikillaya
15. Mrs. Sandhya Nambiar
16. Mrs. Saraswathi B.
17. Mrs. Saraswathi T.
18. Mrs. Shailaja H.
19. Mrs. Usharani Suvarna
20. Mrs. Vanitha
21. Mrs. Vasumathi Bhat
22. Mrs. Veera Ida Pinto
23. Mrs. Vinodini B.