Print

www.smcshirva.com

1. Dr. Ganesh Bhat S.
2. Dr. M. Radhakrishna Bhat
3. Dr. Padmanabha Bhat
4. Mr. Gopalakrishna Samaga
5. Mr. Pascal D'Sa
6. Mr. Ronald J. Moras
7. Mr. Sridhara Hegde
8. Mr. Subrahmanya B.
9. Mr. V. N. Rajan
10. Mr. Bhavani Shankar Rao
11. Mrs. Jacintha W. Fernandes
12. Mrs. Ratnavathi Leena Fernandes