Print

www.vc.vivekanandaedu.org

 

1. Dr. Arun Prakash
2. Dr. Balakrishna I. K.
3. Dr. Madhava Bhat
4. Dr. Peter Wilson Prabhakar
5. Dr. Shridhar Nayak
6. Dr. Vigneshwara V
7. Kum. Deviramma
8. Mr. Ananda
9. Mr. Anantha Prasad
10. Mr. Ishwara Prasad
11. Mr. Krishna Karanth
12. Mr. Narasimha Bhat
13. Mr. Shankaranarayana Bhat K
14. Mr. Shiva Prasad
15. Mr. Srikrishna Ganaraj Bhat
16. Mr. Vasudeva
17. Mr. Venkatramana Bhat
18. Ms. Smitha P.G.
19. Ms Anitha Kamath