ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 22  ಗಂಟೆಗಳ  ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಆದೇಶ 

Copyright © 2013 amuct.org. All Rights Reserved | Powered by eCreators
Home | News | Sitemap | Contact

OFFICE:
AMUCT, I Floor, Nithyananda Complex,
A.S.R.P. Road,
Near Nava Bharath Circle,
Kodialbail, Mangalore- 575 003

 

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.